C

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, met uitsluiting van artikel 23, gedeponeerd door FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam (Rotterdam, Breda en Arnhem), laatste versie. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Nederlands recht is van toepassing. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden kunt u hiernaast lezen en downloaden.